fbpx
logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

Ochrana osobných údajov

Signus, s.r.o., so sídlom Matičná 1980/67, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO 44 041 438,   Zapísaná: Oddiel Sro, Vložka č. 51039/B spracováva v prípade vášho dopytu služieb v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • emailovú adresu
 • telefón

Meno, priezvisko, emailovú adresu a telefón je potrebné spracovať pre vytvorenie ponuky služieb, rokovania o tejto ponuke alebo za účelom odpovede na vami položené otázky. Takéto spracovanie umožňuje Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou Signus, s.r.o. spracovávané po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi vami a Signus, s.r.o., najdlhšie 1 rok od vášho dopytu, pokiaľ neudelíte súhlas na ďalšie spracovanie.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou Signus, s.r.o. teda správcom osobných údajov, osobné údaje však pre túto spoločnosť môžu spracovávať aj ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od nás informáciu, ktoré vaše osobné údaje spracovávame,
  požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie rokovaní o zmluve,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa článkov 13 a 14  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

Prevádzkovateľ: Spoločnosť Signus, s. r. o., Matičná 1980/67, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.51039/B (ďalej len „Spoločnosť“)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: adresa na zasielanie písomností: Signus, s. r. o., Matičná 1980/67, 900 28 Ivanka pri Dunaji, telefonický kontakt: +421 903 146 013, emailový kontakt: signus@signus.sk.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: adresa na zasielanie písomností: Signus, s. r. o., Matičná 1980/67, 900 28 Ivanka pri Dunaji, telefonický kontakt: +421 903 146 013 emailový kontakt: signus@signus.sk

 

Účel spracovania O.Ú. O.Ú., kt. sa spracovávajú Dotknuté osoby Krajiny mimo EHS, do kt. sa O.Ú. prenášajú Lehota na vymazanie O.Ú. Zdroj O.Ú.
Spracovanie účtovných dokladov meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefóne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, rodné číslo, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby, výška pohľadávky/záväzku, iné nevyhnutné na dosiahnutie účelu Zamestnanci prevádzkovateľa, zamestnanci dodávateľov/odberateľov, klienti N/A 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú: Rôzne účtovné doklady, účtovné knihy, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú: Daňové doklady 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú: Výplatné listiny a ostatná mzdová dokumentácia 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú: Ročné mzdové listy Minimálne 20 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú: Osobné spisy dotknutá osoba alebo zástupca právnickej osoby, dodávateľ/odberateľ
Evidencia prijatej a odoslanej pošty meno, priezvisko, telefóne číslo, e-mailová adresa, podpis, iné nevyhnutné na dosiahnutie účelu Príjmatelia a odosielatelia korešpondencie N/A 10 rokov dotknutá osoba
Plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefóne číslo, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, iné nevyhnutné na dosiahnutie účelu Klienti, zákazníci, ich zástupcovia, iné FO N/A dotknutá osoba
Plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov meno, priezvisko, adresa, iné nevyhnutné na dosiahnutie osobnách údajov Zmluvné strany – klient, dodávateľ/odberateľ, ich zamestnanci N/A 10 rokov dotknutá osoba
Podpora predaja: marketingové ponuky, newsletter meno, priezvisko, e-mailová adresa, podpis; v prípade profilovania aj údaje, z ktorých sa vytvára profil na personalizovanú reklamu Klienti, záujemcovia o newsletter N/A dotknutá osoba
Predaj tovaru zákazníkom e-shopu meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefóne číslo, adresa doručenia, iné nevyhnutné na dosiahnutie účelu Zákazníci e-shopu N/A dotknutá osoba
Organizovanie spotrebiteľských súťaží meno, priezvisko, adresa, telefóne číslo, e-mail Súťažiaci N/A dotknutá osoba
Evidencie osobných údajov nevyhnutné na účely plenia povinností ustanovených GDPR, najmä evidencia a vybavovanie práv dotknutých osôb a evidencia bezpečnostných incidentov osobné údaje nevyhnutné na vedenie evidencie a plnenie povinností podľa GDPR (identifikačné údaje, kontaktné údaje a pod.) Dotknuté osoby, osoby vykonávajúce svoje práva podľa GDPR N/A 5 rokov dotknutá osoba
Evidencia logov a iných údajov na účely zabezpečenia sieťovej bezpečnosti a bezpečnosti osobné údaje potrebné na zaistenie sieťovej bezpečnosti a inej bezpečnosti u prevádzkovateľa Zamestnanci prevádkovateľa, iné osoby relevantné z hľadiska zaistenia bezpečnosti prevádzkovateľa N/A 1 rok dotknutá osoba
Zabezpečenie funkčnosti web stránky a štatistiky na účely jej zlepšenia; marketing a remarketing IP adresa, logy Návštevníci web stránky N/A dotknutá osoba
Poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefóne číslo, údaje v rozsahu ORSR Klienti, iné FO N/A dotknutá osoba

 

Práva dotknutej osoby: má nasledovné práva:

 1. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
 2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
  • právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 1. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 2. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
 3. právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba  si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.